Chính sách bảo mật

Chúng tôi quan tâm đến sự riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vui lòng đánh giá chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi chính sách bảo mật của chúng tôi, được kết hợp vào các điều khoản và điều kiện. Xin được tư vấn các trang web được lưu trữ tại Hoa Kỳ.

Nếu bạn truy cập Trang từ Liên minh Châu Âu, Châu Á hoặc bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới bằng luật pháp hoặc các yêu cầu khác điều chỉnh việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật hiện hành ở Hoa Kỳ, thì bạn sẽ tiếp tục sử dụng Trang web, bạn đang chuyển dữ liệu của mình sang Hoa Kỳ và bạn đồng ý rõ ràng để dữ liệu của bạn được chuyển đến và xử lý tại Hoa Kỳ.

THÔNG BÁO VÀ CHÍNH SÁCH CỦA LUẬT BẢN QUYỀN THIÊN NIÊN KỶ KỸ THUẬT SỐ (DMCA)

Thông báo

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên hoặc thông qua trang web vi phạm bản quyền mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, vui lòng thông báo ngay cho đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ cung cấp dưới đây (“thông báo”).

Bản sao thông báo của bạn sẽ được gửi đến người đã đăng hoặc lưu trữ tài liệu có trong thông báo. Xin lưu ý rằng theo luật liên bang, bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu bạn trình bày sai lệch trọng yếu trong Thông báo. Vì vậy, nếu bạn không chắc chắn rằng tài liệu nằm trên hoặc liên kết với các trang web vi phạm bản quyền của bạn, bạn nên xem xét việc liên hệ với một luật sư đầu tiên.

Tất cả các thông báo phải đáp ứng các yêu cầu của DMCA 17 U.S.C. § 512 (C) (3) và bao gồm các thông tin sau:

(1) một chữ ký vật lý hoặc điện tử của một người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm;

(2) nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên Trang web được Thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó trên Trang web;

(3) xác định các tài liệu đó là tuyên bố là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và đó là để được gỡ bỏ hoặc truy cập vào đó là để được vô hiệu hoá, và thông tin hợp lý đủ để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu;

(4) thông tin đủ để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, và, nếu có, một địa chỉ email mà bên khiếu nại có thể được liên lạc;

(5) một tuyên bố rằng bên khiếu nại có một niềm tin tốt rằng việc sử dụng các tài liệu theo cách khiếu nại của không được ủy quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện của nó, hoặc pháp luật;

(6) tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Thông báo phản đối

Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền của riêng bạn đã bị xóa khỏi trang web do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai, bạn có thể gửi thông báo chống khiếu nại bằng văn bản để [us/our Designated Copyright Agent] sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây (“thông báo phản đối”).

Để có thông báo chống khiếu nại hiệu quả theo DMCA, thông báo chống khiếu nại của bạn phải bao gồm các mục sau:

(1) nhận dạng vật liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa và vị trí vật liệu xuất hiện trước khi vật liệu bị xóa hoặc vô hiệu hóa;

(2) một tuyên bố rằng bạn đồng ý với quyền tài phán của Tòa án Quận Liên bang nơi có địa chỉ của bạn, hoặc nếu địa chỉ của bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, cho bất kỳ khu vực tư pháp nào mà chúng tôi đang ở;

(3) một tuyên bố rằng bạn sẽ chấp nhận dịch vụ của quá trình từ bên nộp thông báo hoặc đại diện của Đảng;

(4) tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn;

(5) một tuyên bố dưới hình phạt khai man rằng bạn tin chắc rằng tài liệu đang nghi vấn đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu bị xóa hoặc vô hiệu hóa;

(6) chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn.

Nếu bạn gửi cho chúng tôi một Thông báo phản đối bằng văn bản hợp lệ đáp ứng các yêu cầu được mô tả ở trên, chúng tôi sẽ khôi phục tài liệu bị xóa hoặc bị vô hiệu hóa của bạn, trừ khi trước tiên chúng tôi nhận được thông báo từ bên nộp Thông báo cho chúng tôi biết rằng bên đó đã nộp đơn kiện lên tòa án để hạn chế bạn tham gia vào hoạt động vi phạm liên quan đến tài liệu trong câu hỏi.

Xin lưu ý rằng nếu bạn trình bày sai về mặt nội dung rằng nội dung bị vô hiệu hóa hoặc bị xóa đã bị xóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho các thiệt hại, bao gồm chi phí và phí luật sư. Nộp một thông báo phản đối sai cấu thành khai man.

VI PHẠM BẢN QUYỀN

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên hoặc thông qua trang web vi phạm bản quyền mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây (“thông báo”). Bản sao thông báo của bạn sẽ được gửi đến người đã đăng hoặc lưu trữ tài liệu có trong thông báo.

Xin lưu ý rằng theo luật liên bang, bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu bạn trình bày sai lệch trọng yếu trong Thông báo. Vì vậy, nếu bạn không chắc chắn rằng tài liệu nằm trên hoặc liên kết với các trang web vi phạm bản quyền của bạn, bạn nên xem xét việc liên hệ với một luật sư đầu tiên.]

THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

Các điều khoản và điều kiện này sẽ vẫn có hiệu lực và đầy đủ trong khi bạn sử dụng trang web. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT K PROV QUY ĐỊNH NÀO KHÁC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY KHÔNG CÓ LÝ DO, BAO GỒM MÀ KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT K REP ĐẠI DIỆN, BẢO ĐẢM NÀO, HOẶC COVENANT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY HOẶC BẤT K L LUẬT ÁP DỤNG NÀO HOẶC QUY ĐỊNH. chúng tôi có thể chấm dứt việc sử dụng hoặc tham gia của bạn vào trang web hoặc xóa [YOUR ACCOUNT AND] bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào mà bạn đăng bất cứ lúc nào, mà không cần cảnh báo, theo quyết định riêng của chúng tôi.

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn bị cấm đăng ký và tạo tài khoản mới dưới tên của bạn, tên giả hoặc mượn hoặc tên của bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể thay mặt cho bên thứ ba buổi tiệc.

Ngoài việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền thực hiện hành động pháp lý phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn theo đuổi việc xử lý dân sự, hình sự và xử phạt.

SỬA ĐỔI VÀ GIÁN ĐOẠN

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc loại bỏ các nội dung của trang web bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần của trang web mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc thay đổi, sửa giá, tạm ngừng hoặc ngừng của trang web.

Chúng tôi không thể đảm bảo các trang web sẽ có sẵn ở tất cả các lần. Chúng tôi có thể trải nghiệm phần cứng, phần mềm hoặc các vấn đề khác hoặc cần phải thực hiện bảo trì liên quan đến trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi.

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa lại, Cập Nhật, đình chỉ, chấm dứt, hoặc sửa đổi trang web bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm gì đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, hoặc bất tiện gây ra bởi bạn không có khả năng truy cập hoặc sử dụng các trang web trong bất kỳ downtime hoặc ngừng của trang web.

Không có gì trong các điều khoản và điều kiện này sẽ được hiểu để bắt buộc chúng tôi để duy trì và hỗ trợ các trang web hoặc để cung cấp bất kỳ sửa chữa, Cập Nhật, hoặc bản phát hành liên quan đến.

LUẬT CHI PHỐI

Các điều khoản và điều kiện này và việc bạn sử dụng trang web được quản lý và hiểu theo luật pháp của nhà nước [name of state] áp dụng đối với các thỏa thuận được thực hiện và hoàn toàn được thực hiện trong tiểu bang/khối thịnh vượng chung [name of state] , mà không liên quan đến mâu thuẫn với các nguyên tắc pháp luật.

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn điền vào biểu mẫu.

Khi đặt hàng hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, nếu thích hợp, bạn có thể được yêu cầu nhập tên hoặc địa chỉ e-mail của bạn. Bạn có thể, Tuy nhiên, truy cập vào trang web của chúng tôi nặc danh.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn đều có thể được sử dụng theo một trong các cách sau:

  • Để gửi email định kỳ

Địa chỉ email bạn cung cấp để xử lý đơn hàng, có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của bạn, ngoài việc nhận được tin tức thường xuyên của công ty, cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v.
Lưu ý: Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi sẽ bao gồm các hướng dẫn hủy đăng ký chi tiết ở cuối chính sách bảo mật này.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn nhập, gửi hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cung cấp việc sử dụng một máy chủ an toàn. Nếu có thể, tất cả cung cấp thông tin nhạy cảm/tín dụng được truyền qua công nghệ PayPal, và được yêu cầu để giữ bí mật thông tin.

Sau một giao dịch, thông tin cá nhân của bạn (thẻ tín dụng, số an ninh xã hội, tài chính, vv) sẽ không được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.

Chúng tôi có sử dụng cookies không?

Có (Cookies là các tệp nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ của nó chuyển vào máy tính của bạn Ổ cứng thông qua trình duyệt Web của bạn (nếu bạn cho phép) cho phép các trang web hoặc hệ thống nhà cung cấp dịch vụ nhận ra trình duyệt của bạn và nắm bắt và ghi nhớ thông tin nhất định).

Chúng tôi sử dụng cookie để biên dịch dữ liệu tổng hợp về lưu lượng truy cập trang web và tương tác trang web để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm và công cụ trang web tốt hơn trong tương lai.

Chúng tôi có tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho các bên ngoài không?

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc chuyển giao cho bên ngoài thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy hỗ trợ chúng tôi điều hành trang web của chúng tôi, tiến hành kinh doanh hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là phù hợp để tuân thủ luật pháp, thực thi chính sách trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi hoặc của người khác. Tuy nhiên, thông tin khách truy cập không thể nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc sử dụng khác.

Liên kết bên thứ ba

Thỉnh thoảng, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Các trang web của bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang liên kết này. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của trang web của chúng tôi và chào đón bất kỳ thông tin phản hồi về các trang web này.

Tuân thủ đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của Washington

Vì chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của Washington. Do đó chúng tôi sẽ không phân phối thông tin cá nhân của bạn cho bên ngoài mà không có sự đồng ý của bạn.

Tuân thủ đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em

Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của COPPA (đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em), chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào từ bất cứ ai dưới 13 tuổi. Trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đều hướng đến những người ít nhất 13 tuổi trở lên.

Chính sách bảo mật trực tuyến chỉ

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi và không thu thập thông tin offline.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên Trang này.

Chọn không tham

Nếu bạn chọn không tham gia nhận bất kỳ email bổ sung nào, vui lòng gửi email đến [email protected] với dòng tiêu đề: Opt out xin với địa chỉ email của bạn. Chúng tôi sẽ vui lòng lựa chọn bạn từ bất kỳ email nào trong tương lai.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin dưới đây.

[email protected]
www.musicwithq.com

Seattle, CA