Điều khoản & điều kiện

HỢP ĐỒNG ĐIỀU KHOẢN

Các điều khoản và điều kiện này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp cho dù cá nhân hay thay mặt cho một thực thể (“bạn”) và https://musicwithq.com/ (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), liên quan đến việc truy cập của bạn và sử dụng các trang web http://www.musicwithq.com cũng như bất kỳ hình thức phương tiện truyền thông khác, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di

Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện này, thì bạn hoàn toàn bị cấm sử dụng Trang web và bạn phải ngừng sử dụng ngay lập tức.

Các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tài liệu có thể được đăng trên trang web theo thời gian được kết hợp rõ ràng ở đây bằng cách tham khảo. Chúng tôi có quyền, theo quyết định của chúng tôi, để thực hiện thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào và vì lý do nào.

Chúng tôi sẽ cảnh báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng việc Cập Nhật ngày “Cập Nhật lần cuối” của các điều khoản và điều kiện này và bạn từ bỏ bất kỳ quyền nào để nhận được thông báo cụ thể về từng thay đổi đó.

Bạn có trách nhiệm định kỳ đánh giá các điều khoản và điều kiện này để thông báo Cập Nhật. Bạn sẽ phải tuân theo, và sẽ được coi là đã được thực hiện nhận thức và đã chấp nhận, những thay đổi trong bất kỳ điều khoản và điều kiện chỉnh sửa bằng việc tiếp tục sử dụng trang web của bạn sau ngày sửa đổi điều khoản và điều kiện được đăng.

Các thông tin được cung cấp trên trang web không dành cho việc phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ thẩm quyền hoặc quốc gia nào mà phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc chúng tôi có thể yêu cầu đăng ký bất kỳ trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó.

Theo đó, những người chọn truy cập vào trang web từ các địa điểm khác làm như vậy theo sáng kiến riêng của họ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ khi có chỉ định khác, trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả các mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, hình ảnh, và đồ họa trên trang web (gọi chung là “nội dung”) và các thương hiệu, dấu hiệu dịch vụ, và các biểu tượng có trong đó (“nhãn hiệu”) được sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi hoặc cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản , các khu vực pháp lý nước ngoài và các công ước quốc tế.

Các nội dung và các nhãn hiệu được cung cấp trên trang web “AS IS” cho thông tin của bạn và sử dụng cá nhân chỉ. Trừ khi được cung cấp rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện này, không có phần nào của trang web và không có nội dung hoặc nhãn hiệu nào có thể bị sao chép, sao chép, tổng hợp, tái bản, tải lên, đăng, Hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép, hoặc khai thác cho bất kỳ mục

Nếu bạn có đủ điều kiện để sử dụng trang web, bạn được cấp giấy phép giới hạn để truy cập và sử dụng trang web và để tải xuống hoặc in một bản sao của bất kỳ phần nào của nội dung mà bạn đã đạt được quyền truy cập chỉ để sử dụng cá nhân, Phi thương mại của bạn. Chúng tôi dự trữ tất cả các quyền không rõ ràng cấp cho bạn trong và cho trang web, nội dung và các nhãn hiệu.

ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

[(1) tất cả các thông tin đăng ký bạn gửi sẽ là đúng, chính xác, hiện tại, và đầy đủ; (2) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và kịp thời cập nhật thông tin đăng ký như cần thiết;

(3) bạn có năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này;

(4) bạn sẽ không truy cập vào trang web thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải là con người, cho dù thông qua một bot, kịch bản, hoặc bằng cách khác;

(5) bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép;

(6) việc bạn sử dụng trang web sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng trang web hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào của chúng).

ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG

Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với trang web. Bạn đồng ý giữ mật khẩu của bạn bảo mật và sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn. Chúng tôi có quyền loại bỏ, đòi lại, hoặc thay đổi một tên người dùng mà bạn chọn nếu chúng tôi xác định, theo ý kiến của chúng tôi, rằng tên người dùng đó là không phù hợp, khiêu dâm, hoặc phản cảm.

CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

Bạn không thể truy cập hoặc sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài đó mà chúng tôi làm cho trang web có sẵn. Các trang web có thể không được sử dụng trong kết nối với bất kỳ nỗ lực thương mại, ngoại trừ những người được xác nhận cụ thể hoặc phê duyệt của chúng tôi.

Là người dùng của trang web, bạn đồng ý không:

 1. có hệ thống lấy dữ liệu hoặc các nội dung khác từ trang web để tạo ra hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, biên soạn, cơ sở dữ liệu, hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
 2. thực hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép của trang web, bao gồm thu thập tên người dùng và/hoặc địa chỉ email của các thành viên bằng điện tử hoặc các phương tiện khác cho mục đích gửi email không mong muốn, hoặc tạo tài khoản người dùng bằng các phương tiện tự động hoặc dưới giả vờ.
 3. sử dụng một đại lý mua hoặc đại lý mua để thực hiện mua hàng trên trang web.
 4. sử dụng trang web để quảng cáo hoặc cung cấp để bán hàng hóa và dịch vụ.
 5. phá vỡ, vô hiệu hóa, hoặc gây trở ngại đến các tính năng liên quan đến bảo mật của trang web, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn về việc sử dụng trang web và/hoặc nội dung chứa trong đó.
 6. tham gia vào khung trái phép hoặc liên kết đến trang web.
 7. Trick, lừa gạt, hoặc lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong bất kỳ nỗ lực để tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng;
 8. việc sử dụng các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai về lạm dụng hoặc hành vi sai trái.
 9. tham gia vào bất kỳ sử dụng tự động của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi ý kiến hoặc tin nhắn, hoặc sử dụng bất kỳ khai thác dữ liệu, robot, hoặc các công cụ thu thập và khai thác dữ liệu tương tự.
 10. gây trở ngại, làm gián đoạn hoặc tạo ra gánh nặng quá mức trên trang web hoặc mạng hoặc các dịch vụ được kết nối với trang web.
 11. cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người khác.
 12. bán hoặc chuyển giao hồ sơ của bạn.
 13. sử dụng bất kỳ thông tin thu được từ các trang web để quấy rối, lạm dụng, hoặc gây hại cho người khác.
 14. sử dụng trang web như là một phần của bất kỳ nỗ lực để cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng trang web và/hoặc nội dung cho bất kỳ doanh thu tạo nỗ lực hoặc doanh nghiệp thương mại.
 15. giải mã, biên dịch, tháo rời, hoặc đảo ngược bất kỳ phần mềm bao gồm hoặc trong bất kỳ cách nào tạo nên một phần của trang web.
 16. cố gắng để vượt qua bất kỳ biện pháp của trang web được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế truy cập vào các trang web, hoặc bất kỳ phần nào của trang web.
 17. quấy rối, làm phiền, hăm dọa, hoặc đe doạ bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia vào việc cung cấp bất kỳ phần nào của trang web cho bạn.
 18. xóa bản quyền hoặc thông báo quyền sở hữu khác từ bất kỳ nội dung nào.
 19. sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.
 20. tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền tải) vi-rút, Trojan horse, hoặc các tài liệu khác, bao gồm việc sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi thư rác (liên tục gửi bài văn bản lặp lại), gây trở ngại cho việc sử dụng và hưởng thụ của bất kỳ bên nào của trang web hoặc sửa đổi, làm suy yếu, phá vỡ, thay đổi, hoặc can thiệp với việc sử dụng, tính năng, chức
 21. tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền thông tin tích cực hoặc có tính chất, bao gồm nhưng không giới hạn, các định dạng trao đổi đồ họa rõ ràng (“GIF”), 1 × 1 pixels, lỗi web, cookie hoặc các thiết bị tương tự khác
 22. Ngoại trừ như có thể là kết quả của công cụ tìm kiếm tiêu chuẩn hoặc sử dụng trình duyệt Internet, dùng, khởi động, phát triển, hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ spider, robot, cheat Tiện ích, scraper, hoặc offline đọc truy cập trang web, hoặc sử dụng hoặc tung ra bất kỳ kịch bản trái
 23. làm mất uy tín, xỉn, hoặc làm hại khác, theo ý kiến của chúng tôi, chúng tôi và/hoặc các trang web.
 24. sử dụng trang web một cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

NGƯỜI DÙNG TẠO RA ĐÓNG GÓP

Các trang web có thể mời bạn để trò chuyện, đóng góp vào, hoặc tham gia vào các blog, bảng tin, diễn đàn trực tuyến và các chức năng khác, và có thể cung cấp cho bạn cơ hội để tạo, gửi, đăng, Hiển thị, truyền tải, thực hiện, xuất bản, phân phối, hoặc phát sóng nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, bài viết, video, âm thanh, hình ảnh , “Đóng góp”).

Các khoản đóng góp có thể xem được bởi những người dùng khác của trang web và thông qua trang web của bên thứ ba. Như vậy, bất kỳ khoản đóng góp nào bạn truyền có thể được coi là không bí mật và không độc quyền. Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kỳ đóng góp nào, bạn qua đó đại diện và bảo đảm rằng:

 1. việc tạo ra, phân phối, truyền tải, Hiển thị công cộng, hoặc hiệu suất, và việc truy cập, tải xuống, hoặc sao chép các đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, hoặc quyền đạo đức của bất kỳ bên thứ ba.
 2. bạn là người sáng tạo và chủ sở hữu hoặc có giấy phép, quyền, sự đồng ý, bản phát hành và quyền cần thiết để sử dụng và cho phép chúng tôi, trang web và những người dùng khác của trang web sử dụng đóng góp của bạn theo bất kỳ cách nào được dự tính bởi trang web và các điều khoản và điều kiện này.
 3. bạn có sự đồng ý bằng văn bản, phát hành, và/hoặc sự cho phép của mỗi người và mọi cá nhân nhận dạng trong đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc chân dung của mỗi người và mọi cá nhân có định danh để cho phép bao gồm và sử dụng các khoản đóng góp của bạn trong bất kỳ cách nào dự tính của trang web và các điều khoản
 4. Đóng góp của bạn không sai, không chính xác hoặc gây hiểu lầm.
 5. Đóng góp của bạn không phải là không mong muốn hoặc trái phép quảng cáo, tài liệu quảng cáo, đề án kim tự tháp, thư dây chuyền, thư rác, tin đại chúng, hoặc các hình thức chào mời.
 6. Đóng góp của bạn không phải là khiêu dâm, dâm dục, đa dâm, bẩn thỉu, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống, hoặc phản đối khác (như được xác định bởi chúng tôi).
 7. Đóng góp của bạn không chế nhạo, giả, làm mất uy tín, hăm dọa, hoặc lạm dụng bất cứ ai.
 8. Đóng góp của bạn không ủng hộ việc lật đổ bạo lực của bất kỳ chính phủ hoặc kích động, khuyến khích, hoặc đe dọa thiệt hại vật chất chống lại khác.
 9. Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc áp dụng.
 10. Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba.
 11. Đóng góp của bạn không chứa bất kỳ tài liệu nào khuyến khích thông tin cá nhân từ bất cứ ai dưới 18 tuổi hoặc khai thác những người dưới 18 tuổi theo cách tình dục hoặc bạo lực.
 12. Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật liên bang hoặc tiểu bang nào liên quan đến khiêu dâm trẻ em, hoặc nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe hoặc phúc lợi của vị thành niên;
 13. Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ ý kiến xúc phạm được kết nối với chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục, hoặc Khuyết tật vật lý.
 14. Các khoản đóng góp của bạn không vi phạm, hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm, bất kỳ điều khoản nào của các khoản và điều kiện, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Bất kỳ việc sử dụng trang web vi phạm các điều khoản và điều kiện nêu trên và có thể dẫn đến, trong số những thứ khác, chấm dứt hoặc đình chỉ các quyền của bạn để sử dụng trang web. [or making Contributions accessible to the Site by linking your account from the Site to any of your social networking accounts]

GIẤY PHÉP ĐÓNG GÓP

Bằng việc đăng các khoản đóng góp của bạn cho bất kỳ phần nào của trang web, bạn sẽ tự động cấp, và bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn có quyền cấp, cho chúng tôi một hạn chế, không giới hạn, không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí, hoàn toàn trả tiền, quyền trên toàn thế giới, và giấy phép để lưu trữ, sử dụng, sao chép, tái sản xuất, tiết lộ, bán, Resell, công bố, phát sóng, retitle, lưu trữ, , trích đoạn (toàn bộ hoặc một phần), và phân phối các đóng góp như vậy (bao gồm, nhưng không giới hạn, hình ảnh và giọng nói của bạn) cho bất kỳ mục đích, thương mại, quảng cáo, hoặc bằng cách khác, và để chuẩn bị các tác phẩm phái Việc sử dụng và phân phối có thể xảy ra ở bất kỳ định dạng phương tiện truyền thông nào và thông qua bất kỳ kênh phương tiện.

Giấy phép này sẽ áp dụng cho bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ nào hiện được biết đến hoặc sau đây được phát triển và bao gồm việc chúng tôi sử dụng tên, tên công ty và tên thương hiệu của bạn, nếu có, và bất Bạn từ bỏ tất cả các quyền đạo Đức trong đóng góp của bạn, và bạn đảm bảo rằng các quyền đạo Đức đã không khác được khẳng định trong đóng góp của bạn.

Chúng tôi không khẳng định quyền sở hữu đối với đóng góp của bạn. Bạn giữ lại đầy đủ quyền sở hữu của tất cả các đóng góp của bạn và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác liên quan đến đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tuyên bố hoặc đại diện nào trong đóng góp của bạn do bạn cung cấp trong bất kỳ khu vực nào trên trang web.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những đóng góp của bạn cho trang web và bạn đồng ý rõ ràng để tha chúng tôi từ bất kỳ và tất cả các trách nhiệm và tránh bất kỳ hành động pháp lý chống lại chúng tôi liên quan đến đóng góp của bạn.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi, (1) để chỉnh sửa, redact, hoặc nếu không thay đổi bất kỳ đóng góp; (2) để tái phân loại bất kỳ đóng góp để đưa chúng vào các địa điểm thích hợp hơn trên trang web; và (3) để trước màn hình hoặc xóa bất kỳ đóng góp bất cứ lúc nào và vì lý do nào, mà không cần thông báo. Chúng tôi không có nghĩa vụ Giám sát đóng góp của bạn.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các khu vực trên trang web để lại đánh giá hoặc xếp hạng. Khi đăng bài đánh giá, bạn phải tuân thủ các tiêu chí sau:

(1) bạn nên có kinh nghiệm firsthand với người/thực thể được đánh giá;

(2) Các đánh giá của bạn không được chứa ngôn ngữ thô tục xúc phạm, hoặc lạm dụng, phân biệt chủng tộc, gây khó chịu hoặc thù hận;

(3) Các đánh giá của bạn không được chứa các tham chiếu phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, chủng tộc, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục hoặc Khuyết tật;

(4) đánh giá của bạn không nên chứa các tham chiếu đến hoạt động bất hợp pháp;

(5) bạn không nên liên kết với đối thủ cạnh tranh nếu đăng đánh giá tiêu cực;

(6) bạn không nên thực hiện bất kỳ kết luận về tính hợp pháp của hành vi;

(7) bạn không thể gửi bất kỳ báo cáo sai hoặc gây hiểu lầm;

(8) bạn có thể không tổ chức một chiến dịch khuyến khích người khác để đăng bài đánh giá, cho dù tích cực hay tiêu cực.

Chúng tôi có thể chấp nhận, từ chối, hoặc loại bỏ đánh giá theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không có nghĩa vụ đánh giá màn hình hoặc xóa đánh giá, ngay cả khi có ai xem xét phản đối hoặc không chính xác. Đánh giá không được xác nhận bởi chúng tôi, và không nhất thiết phải đại diện cho các quan điểm của chúng tôi hoặc xem của bất kỳ chi nhánh hoặc đối tác của chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ đánh giá hoặc cho bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, hoặc thiệt hại do bất kỳ đánh giá. Bằng cách đăng một bài đánh giá, bạn hướng cấp cho chúng tôi một vĩnh viễn, không độc quyền, trên toàn thế giới, bản quyền miễn phí, đầy đủ thanh toán, chuyển nhượng, và cấp phép lại phải và cấp bằng hữu để tái sản xuất, sửa đổi, dịch, truyền tải bằng bất kỳ phương tiện, Hiển thị, thực hiện, và/hoặc phân phối tất

GIẤY PHÉP ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Sử dụng giấy phép

Nếu bạn truy cập trang web qua ứng dụng di động, thì chúng tôi cấp cho bạn một quyền có thể thu hồi, không độc quyền, không được chuyển nhượng, có giới hạn để cài đặt và sử dụng ứng dụng di động trên các thiết bị điện tử không dây do bạn sở hữu hoặc kiểm soát và truy cập và sử dụng ứng dụng di

Bạn không phải:

(1) biên dịch, đảo ngược kỹ sư, tháo rời, cố gắng để lấy được mã nguồn của, hoặc giải mã các ứng dụng;

(2) thực hiện bất kỳ sửa đổi, thích ứng, cải tiến, nâng cao, Dịch thuật, hoặc công việc phái sinh từ các đơn;

(3) vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng ứng dụng;

(4) loại bỏ, thay đổi, hoặc che khuất bất kỳ thông báo độc quyền (bao gồm bất kỳ thông báo về bản quyền hoặc thương hiệu) được đăng bởi chúng tôi hoặc các cấp giấy phép của ứng dụng;

(5) sử dụng ứng dụng cho bất kỳ nỗ lực tạo ra doanh thu, doanh nghiệp thương mại, hoặc mục đích khác mà nó không được thiết kế hoặc dự định;

(6) làm cho ứng dụng có sẵn trên mạng hoặc môi trường khác cho phép truy cập hoặc sử dụng bởi nhiều thiết bị hoặc người dùng cùng một lúc;

(7) sử dụng các ứng dụng để tạo ra một sản phẩm, Dịch vụ, hoặc phần mềm có nghĩa là, trực tiếp hoặc gián tiếp, cạnh tranh với hoặc trong bất kỳ cách nào một thay thế cho các ứng dụng;

(8) sử dụng ứng dụng để gửi truy vấn tự động đến bất kỳ trang web hoặc gửi bất kỳ e-mail thương mại không mong muốn;

(9) sử dụng bất kỳ thông tin độc quyền hoặc bất kỳ giao diện của chúng tôi hoặc tài sản trí tuệ khác của chúng tôi trong việc thiết kế, phát triển, sản xuất, cấp phép, hoặc phân phối bất kỳ ứng dụng, phụ kiện, hoặc các thiết bị để sử dụng với các ứng dụng.

Thiết bị Apple và Android

Các điều khoản sau áp dụng khi bạn sử dụng ứng dụng di động thu được từ Apple Store hoặc Google Play (mỗi “nhà phân phối ứng dụng”) để truy cập trang web:

(1) giấy phép được cấp cho bạn cho ứng dụng di động của chúng tôi bị giới hạn ở một giấy phép không chuyển nhượng để sử dụng ứng dụng trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Apple iOS hoặc Android, nếu có, và phù hợp với các quy tắc dùng được nêu trong các điều khoản và điều kiện của nhà phân phối ứng dụng hiện hành;

(2) chúng tôi chịu trách nhiệm cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ liên quan đến ứng dụng di động theo quy định tại các điều khoản và điều kiện của giấy phép ứng dụng di động này có trong các điều khoản và điều kiện hoặc theo yêu cầu khác theo luật hiện hành, và bạn thừa nhận rằng mỗi nhà phân phối ứng dụng không có nghĩa

(3) trong trường hợp bất kỳ sự thất bại của ứng dụng di động để phù hợp với bất kỳ bảo hành hiện hành, bạn có thể thông báo cho nhà phân phối ứng dụng áp dụng và nhà phân phối ứng dụng theo các điều khoản và chính sách của nó, có thể hoàn trả giá mua, nếu có, trả tiền cho ứng dụng di động và trong phạm vi tối đa cho phép của luật hiện hành, nhà phân phối ứng dụng sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào đối với ứng dụng di động;

(4) bạn đại diện và bảo đảm rằng (i) bạn không nằm trong một quốc gia chịu lệnh cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ, hoặc đã được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là một quốc gia “hỗ trợ khủng bố” và (II) bạn không được liệt kê trong danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của chính phủ Hoa Kỳ;

(5) bạn phải tuân thủ các điều khoản thỏa thuận của bên thứ ba áp dụng khi sử dụng ứng dụng di động, ví dụ: nếu bạn có ứng dụng VoIP, thì bạn không được vi phạm thỏa thuận dịch vụ dữ liệu không dây của họ khi sử dụng ứng dụng di động;

6) bạn thừa nhận và đồng ý rằng các nhà phân phối ứng dụng là người thụ hưởng bên thứ ba của các điều khoản và điều kiện trong giấy phép ứng dụng di động này chứa trong các điều khoản và điều kiện, và rằng mỗi nhà phân phối ứng dụng sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi các điều khoản và điều kiện trong giấy phép ứng dụng di động này chứa trong các điều khoản và điều kiện chống lại bạn như một người thụ hưởng bên thứ ba đó.

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Là một phần của chức năng của trang web, bạn có thể liên kết tài khoản của bạn với các tài khoản trực tuyến bạn có với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (mỗi tài khoản đó, một “tài khoản của bên thứ ba”) bằng một trong hai: (1) cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản bên thứ ba của bạn thông qua trang web; hoặc (2) cho phép chúng tôi truy cập vào tài khoản của bên thứ ba, như được cho phép theo các điều khoản và điều kiện áp dụng mà chi phối việc sử dụng của bạn của mỗi tài khoản bên thứ ba.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền tiết lộ thông tin đăng nhập tài khoản bên thứ ba của bạn cho chúng tôi và/hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào tài khoản của bên thứ ba, mà không vi phạm bởi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào điều chỉnh việc bạn sử dụng tài khoản của bên thứ ba áp dụng và không bắt buộc chúng tôi phải trả bất kỳ khoản phí nào hoặc làm cho chúng tôi phải chịu bất kỳ hạn chế sử dụng nào do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba áp đặt cho tài khoản của bên thứ ba.

Bằng cách cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào bất kỳ tài khoản bên thứ ba nào, bạn hiểu rằng (1) chúng tôi có thể truy cập, và lưu trữ (nếu có) bất kỳ nội dung nào bạn đã cung cấp và lưu trữ trong tài khoản bên thứ ba của bạn (“nội dung mạng xã hội”) để nó có sẵn trên và thông qua trang web qua tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ danh sách bạn bè nào và (2), chúng tôi có thể gửi và nhận thông tài khoản của bạn bằng tài khoản bên thứ ba.

Tùy thuộc vào các tài khoản của bên thứ ba mà bạn chọn và tuân theo các cài đặt quyền riêng tư mà bạn đã đặt trong tài khoản bên thứ ba, thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn đăng lên tài khoản của bên thứ ba có thể có sẵn trên và thông qua tài khoản của bạn trên trang web.

Xin lưu ý rằng nếu tài khoản của bên thứ ba hoặc dịch vụ liên quan trở nên không có sẵn hoặc chúng tôi truy cập vào tài khoản của bên thứ ba đó do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chấm dứt, thì nội dung mạng xã hội có thể không còn khả dụng trên và thông qua trang web. Bạn sẽ có khả năng vô hiệu hóa kết nối giữa tài khoản của bạn trên trang web và tài khoản bên thứ ba của bạn bất cứ lúc nào.

XIN LƯU Ý RẰNG MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TÀI KHOẢN BÊN THỨ BA CỦA BẠN CHỈ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH BỞI (CÁC) THỎA THUẬN CỦA BẠN VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐÓ.

Chúng tôi không cố gắng để đánh giá bất kỳ nội dung mạng xã hội cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, về tính chính xác, tính hợp pháp hoặc không vi phạm và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung mạng xã hội nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập vào sổ địa chỉ email của bạn liên kết với một tài khoản bên thứ ba và danh sách liên lạc của bạn được lưu trữ trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng chỉ nhằm mục đích xác định và thông báo cho bạn về những người liên hệ cũng đã đăng ký sử dụng trang web.

Bạn có thể hủy kích hoạt kết nối giữa trang web và tài khoản bên thứ ba của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ bên dưới hoặc thông qua cài đặt tài khoản của bạn (nếu có). Chúng tôi sẽ cố gắng xóa bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi đã thu thập thông qua tài khoản của bên thứ ba đó, ngoại trừ ảnh đại diện và tên người dùng đã liên kết với tài khoản của bạn.

Đệ trình

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ câu hỏi, ý kiến, đề nghị, ý tưởng, phản hồi, hoặc các thông tin khác liên quan đến trang web (“đệ trình”) do bạn cung cấp cho chúng tôi là không bí mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sở hữu độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, và được quyền sử dụng không hạn chế và phổ biến các bài nộp cho bất kỳ mục đích hợp pháp, thương mại hay cách khác, mà không cần sự thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn.

Bạn hướng từ bỏ tất cả các quyền đạo đức cho bất kỳ bài nộp như vậy, và bạn có bảo đảm rằng bất kỳ đệ trình như vậy là bản gốc với bạn hoặc là bạn có quyền nộp đệ trình như vậy. Bạn đồng ý sẽ không có tin tưởng đối với chúng tôi đối với bất kỳ cáo buộc hoặc vi phạm thực tế hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu trong bài nộp của bạn.

TRANG WEB VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Trang web có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua trang web) liên kết đến các trang web khác (“trang web của bên thứ ba”) cũng như các bài viết, ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, ứng dụng, phần mềm và các nội

Các trang web bên thứ ba và nội dung của bên thứ ba không được điều tra, giám sát, hoặc kiểm tra tính chính xác, phù hợp, hoặc sự hoàn chỉnh của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được truy cập thông qua trang web hoặc bất kỳ nội dung bên thứ ba nào đăng trên, có sẵn thông qua hoặc cài đặt từ trang web, bao gồm nội dung, tính chính xác, vi phạm, quan hệ, độ tin cậy, thực

Việc bao gồm, liên kết hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ trang web của bên thứ ba nào hoặc bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào không bao hàm sự chấp thuận hoặc chứng thực của chúng tôi. Nếu bạn quyết định rời khỏi trang web và truy cập vào trang web của bên thứ ba hoặc để sử dụng hoặc cài đặt bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào, bạn có nguy cơ của riêng bạn và bạn nên biết các điều khoản và điều kiện này không còn chi phối.

Bạn nên duyệt lại các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm thực tiễn về quyền riêng tư và thu thập dữ liệu của bất kỳ trang web nào mà bạn điều hướng từ trang web hoặc liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào bạn sử dụng hoặc cài đặt từ trang web. Bất kỳ giao dịch mua hàng nào bạn thực hiện thông qua trang web của bên thứ ba sẽ được thông qua các trang web khác và từ các công ty khác, và chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến việc mua hàng đó là độc quyền giữa bạn và bên thứ ba hiện hành.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web của bên thứ ba và bạn sẽ giữ cho chúng tôi vô hại khỏi bất kỳ tác hại nào gây ra bởi việc bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Ngoài ra, bạn phải giữ chúng tôi vô hại khỏi bất kỳ tổn thất nào do bạn hoặc gây tổn hại gây ra cho bạn liên quan đến hoặc dẫn đến bất kỳ cách nào từ nội dung của bên thứ ba hoặc bất kỳ liên hệ nào với trang web của bên thứ ba.

Quảng cáo

Chúng tôi cho phép các nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo của họ và các thông tin khác trong các khu vực nhất định của trang web, chẳng hạn như quảng cáo bên hoặc quảng cáo biểu ngữ. Nếu bạn là nhà quảng cáo, bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ quảng cáo nào bạn đưa ra trên trang web và bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên trang web hoặc các sản phẩm đã bán thông qua các quảng cáo đó.

Hơn nữa, với tư cách là nhà quảng cáo, bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn có tất cả các quyền và thẩm quyền để thực hiện quảng cáo trên trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai và quyền hợp đồng.

[Là nhà quảng cáo, bạn đồng ý rằng các quảng cáo đó phải tuân theo các quy định về thông báo và chính sách của Thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA) của chúng tôi như được mô tả dưới đây, và bạn hiểu và đồng ý sẽ không hoàn lại tiền hoặc bồi thường khác cho các vấn đề liên quan đến gỡ bỏ DMCA.] Chúng tôi chỉ đơn giản là cung cấp cho không gian để nơi quảng cáo như vậy, và chúng tôi không có mối quan hệ khác với các nhà quảng cáo.

QUẢN LÝ TRANG WEB

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, để:

(1) giám sát các trang web để vi phạm các điều khoản và điều kiện;

(2) thực hiện hành động pháp lý thích hợp đối với bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm pháp luật hoặc các điều khoản và điều kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo người dùng đó cho các cơ quan thực thi pháp luật;

(3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế truy cập, hạn chế sự sẵn có của, hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi công nghệ khả thi) bất kỳ đóng góp của bạn hoặc bất kỳ phần nào của chúng;

(4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo, hoặc trách nhiệm pháp lý, để loại bỏ khỏi trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tập tin và nội dung có kích thước quá mức hoặc trong bất kỳ cách nào nặng nề đến hệ thống của chúng tôi;

(5) nếu không quản lý các trang web theo cách thức được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi và để tạo thuận lợi cho hoạt động đúng đắn của trang web.