SỨ MỆNH

Gia đình tôi đến Hoa Kỳ sau chiến tranh Việt Nam với tư cách là người tị nạn. Tôi đã rất may mắn và biết rằng cuộc sống của tôi đã được thực hiện nhờ sự giúp đỡ của người khác. Tôi chỉ đơn giản muốn trả lại và làm cho một sự khác biệt.

Đưa lại cho các tổ chức